FAQ

blue-line

Welke voordelen zijn er verbonden aan een onderhoudscontract ?

Als u een contract afsluit dan zal het onderhoud van uw waterontharder u gemiddeld 50 € minder kosten dan wanneer u niet over een contract beschikt. Nog een voordeel: als uw toestel hersteld moet worden tussen twee onderhoudsbeurten, betaald u noch transportkosten noch werkuren. Alleen eventuele wisselstukken (buiten garantie) zijn voor uw rekening. Het onderhoudscontract is jaarlijks. U bent vrij dit op te zeggen wanneer u wenst. (Zie onze algemene verkoopsvoorwaarden).

Moet ik contact met u opnemen als ik mijn waterontharder wil laten onderhouden ?

Indien u over een exemplaar van het contract beschikt en u ons het dubbel hiervan degelijk ingevuld en ondergetekend bezorgd hebt, dan zal u normaalgezien door onze firma gekontakteerd worden om een datum vast te leggen voor het onderhoud van het toestel. Maar het blijft uw verantwoordelijkheid dat het jaarlijks onderhoud plaatsvindt.

Mijn waterontharder geeft een verkeerde tijd aan. Hoe kan ik dit instellen ? (bij een Vi-ontharder)

 

 • > Indrukken –> uw scherm toont 00/cijfer (bv. [00:06] = 6 uur)
 •  Indrukken om aan te passen tot het gewenste uur
 • Bevestigen door  in te drukken > uw scherm toont 01/cijfer (bv. [01:14] = 14 minuten)
 •  Indrukken om aan te passen tot de gewenste minuten
 • Bevestigen door  in te drukken
 • Programma verlaten door  in te drukken

 

Onthard water is niet drinkbaar

NIET WAAR

Ontharding d.m.v. ionenuitwisselingsharsen is één van de methodes die door het Ministerie van Volksgezondheid erkend is voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie.

Zo wordt zeer hard water in bepaalde stadsagglomeraties door de plaatselijke drinkwatermaatschappij gedeeltelijk onthard alvorens te worden verdeeld via het waterleidingsnet.

Door de ionenuitwisseling wordt de samenstelling van het water gewijzigd. Calcium en magnesium worden omgewisseld naar natrium. De momenteel geldende indicatorparameterwaarde (1) voor natrium bedraagt 200 milligram per liter (2).

Bij de ontharding van hard water met een initiële hardheid van bijvoorbeeld 30°F (3) (hetgeen een veel voorkomende hardheid is) tot 6°F wordt slechts 110 mg natrium per liter water toegevoegd. De normale voeding van een volwassene bevat 6.000 mg zout per dag (hetgeen overeenkomt met + 3 500 mg natrium); een zoutarm dieet bevat tussen 1 000 en 2 000 mg zout.

Dit voorbeeld – en dit geldt ook als algemene regel – toont aan dat circa 98 % van de natriuminbreng afkomstig is van de voeding tegenover 2 % van de waterontharding (4). Anekdotisch vermelden wij dat water van Badoit 150 mg natrium per liter bevat en het water van Vichy een recordwaarde van 1 700 mg per liter, wat echter totaal geenslechte invloed heeft noch op de gezondheid noch op de drinkbaarheid van het water.

(1) “indicatorparameter” betekent dat deze parameter niet bepalend is voor de drinkbaarheid van het water.
(2) volgens de huidige Europese Drinkwater richtlijn 98/83/ EG.
(3) °F: Franse graad = 10 mg calciumcarbonaat per liter.
(4) “Human intake of minerals from drinking water in the european communities: Hardness of drinking water and public health”, bladzijden 173-211.

 

Onthard water is zout

NIET WAAR

In natriumchloride, dat met name in de keuken wordt gebruikt (in de volksmond “keukenzout” genoemd), is de zoute smaak afkomstig van de verbinding van natrium met chloriden. In onthard water stijgt het natriumgehalte, terwijl de hoeveelheid chloriden ongewijzigd blijft. Als de natriumsmaak al waarneembaar zou zijn, zou men hooguit kunnen zeggen dat het water “natriumhoudend” is (1). Een ander vaak gehoord verwijt tegenover regeneratiezout is dat het belastend is voor het milieu. Niets is minder waar. Bij een hardheid die van 30°f teruggebracht wordt tot 6°f, komt per regeneratie minder dan 40 gram zout in de riolering terecht per regeneratie, voor een verbruik van 100 liter water per dag en per persoon (2), hetgeen bijzonder weinig is! Bovendien zijn de regeneratiezouten die in waterontharders worden gebruikt zeer zuivere producten, van voedingskwaliteit (meer dan 99,5% natriumchloride) en worden streng gecontroleerd en gecertificeerd door bevoegde instanties. Vergeet niet dat door ontharding het mogelijk is om aanzienlijke hoeveelheden zepen en detergenten te besparen; deze besparingen wegen zwaarder door op het milieu dan de mogelijke “milieubelasting” van het regeneratiezout. Hierdoor is de waterontharder ongetwijfeld een milieubewust product!

(1) “The impact of inorganic chemicals on water quality and health” (Bijlage 1st. Super. Sanita -1993), bladzijden 336340.

(2) Gemiddeld waterverbruik

Waterontharders bevorderen de bacteriegroei

NIET WAAR

Stilstaand water bevordert bacteriegroei, dat is nu eenmaal een wet van de natuur. Wanneer u een fles water een tijdje open laat staan, ontwikkelt zij zich al snel tot een echte voedingsbodem (1) voor bacteriën. Niemand heeft er ooit een nadeel in gezien, en terecht! In een waterontharder circuleert het water echter dagelijks, waardoor stilstand water zeer weinig voorkomt. Wanneer een waterontharder echter langere tijd niet wordt gebruikt (bijvoorbeeld tijdens een vakantieperiode), is het raadzaam het toestel, samen met het gehele leidingsysteem door te spoelen, door het water enkele minuten te laten stromen aan alle aftappunten (na de waterontharder). Het menselijk lichaam bevat gelukkig miljoenen bacteriën van de meest uiteenlopende soorten. Zij zorgen ervoor dat wij kunnen leven. In drinkwater komen slechts zeer weinig schadelijke bacteriën voor, en ons immuunsysteem is daar om ze te neutraliseren. Internationale deskundigen bevestigen dat de bacteriegroei in bijkomende waterbehandelingstoestellen totaal geen gevaar inhoudt voor de menselijke gezondheid (2)(3)(4). Bovendien is waterontharding een preventieve behandeling. Doordat kalkafzetting in de waterleidingen en boilers wordt voorkomen, wordt meteen de groei van een aantal gevaarlijke bacteriën, zoals legionella, afgeremd; kalkafzetting is immers een ideale voedingsbodem voor deze organismen.

(1) “Etude par épifluorescence de l’évolution de la microflore totale dans une eau minérale embouteillée”, (Water Res, 1987), bladzijden 469-474.

(2) Communiqué van Aqua Europa (februari 2000) ondertekend door Dokter J.-M. Delattre (Institut Pasteur, Rijsel), Dokter C. Fricker (Thames Water Laboratories, Reading) en Professor R. W. Schubert (Instituut voor Hygiëne, Frankfurt).

(3) Symposium “HPC in Drinking Water” in Genève (april 2002) onder toezicht van National Sanitation Foundation/World Health Organisation.

(4) World Health Organisation “Report of an Expert Meeting” on “HPC measurement in drinking water safety management”.

Koud water hoeft niet onthard te worden

NIET WAAR.

Niets belet de gebruiker om koud water in een normale woning te ontharden. Water dat drinkbaar is wanneer het de waterontharder binnenkomt, blijft dat ook bij het verlaten van het toestel. Hoewel koud water minder kalkaanslag veroorzaakt dan warm water, is het beter ook het koud water te ontharden. Allereerst omdat er een héél aantal huishoudtoestellen zijn waarbij water verwarmd wordt; en in al deze toestellen wordt koud water als basis gebruikt. Voor vaatwasfabrikanten is dit niets nieuws: zij bouwen steevast een waterontharder in hun toestellen in. Zelfs voor koudwatertoepassingen is het raadzaam onthard water te gebruiken. Kijkt u maar eens in de waterbak van uw hond of kat, waarvan u het water regelmatig ververst; na enkele maanden treedt ook hier duidelijk kalkaanslag op!

Onthard water is corrosief

NIET WAAR

Natuurlijk zacht water, dat in sommige granietstreken wordt gevonden, is eerder agressief (1) en vreet soms in (2). Men mag zacht water echter niet verwarren met onthard (“verzacht”) water! Zij verschillen namelijk substantieel in hun minerale samenstelling. Natuurlijk zacht water bevat niet alleen weinig kalk, maar ook weinig opgeloste mineralen in het algemeen en kan bijgevolg de waterleidingen aantasten. Onthard water daarentegen is oorspronkelijk hard water, dat dus rijk is aan mineralen. De ontharding verlaagt het calcium- en magnesiumgehalte en gaat zo kalkaanslag tegen, maar wijzigt de hoeveelheid opgeloste mineralen niet. Onthard water kan dus niet invreten. Het biedt de voordelen van zacht water, maar niet zijn eventuele nadelen. Al kan een lage resthardheid goed lijken voor de leidingen, het is een fabel te denken dat de “kalklaag” gegarandeerd bescherming biedt tegen corrosie. Allereerst omdat deze kalklaag niet uniform opgebouwd wordt in het leidingnetwerk; op sommige plaatsen zal deze niet gevormd worden, op andere plaatsen dan weer overmatig. Bovendien zijn er heel wat andere vormen van corrosie die juist bevorderd worden door kalkaanslag; de invreting kan dus om heel andere redenen onder de kalkaanslag aan de gang zijn, terwijl men denkt dat er geen vuiltje aan de lucht is! 27

(1) Agressiviteit: eigenschap van water om de kalk op te lossen waarmee het in aanraking komt. Dit is een gewone oplossingsreactie die plaatsvindt volgens de wetten van het chemische evenwicht.

(2) Corrosief vermogen: eigenschap van water om metalen op te lossen. Het is een reactie van oxidereductie die wordt geregeld door de aanwezige redoxpotentialen. De betrokken ionen (natrium, calcium of magnesium) komen bij deze reactie niet te pas.

Water dat bestemd is voor menselijke consumptie mag niet onder 15°TH onthard worden

NIET WAAR

De huidige Europese Drinkwaterrichtlijn 98/83/EG van 1998 betreffende het water voor menselijke consumptie bevat geen enkele verwijzing meer naar de hardheid, het calcium- of het magnesiumgehalte. Het gehalte aan natrium, die de calcium- en magnesium-ionen vervangt in geval van ontharding, wordt in diezelfde Europese Drinkwaterrichtlijn enkel nog als “indicatorparameter” beschreven. Dit wil zeggen dat deze parameter niet bepalend is voor de drinkbaarheid van het water. De waterleidingbedrijven leveren water waarvan de hardheid sterk afhangt van de geografische en geologische oorsprong; sommige waters zijn van oorsprong zeer zacht, andere zijn dan weer zeer hard. Naargelang van zijn budget of het verwachte comfort staat het de consument vrij om het water dat door het waterleidingsbedrijf wordt geleverd, te ontharden. Bij de nationale/regionale implementatie van deze Europese richtlijn, hebben de 3 regionale regeringen in België (Vlaamse Gewest, Waals Gewest, Brussels Hoofdstedelijk Gewest) de nieuwe Europese drinkwaterrichtlijn op dit punt gevolgd. Zij maken enkel noch in een opmerking op een indicatorparameter gewag van een minimale hardheid van het water. Deze is echter enkel van toepassing op het water dat door de waterleidingsbedrijven, na hun centrale waterbehandelingsproces, via het openbare leidingnetwerk aan de eindgebruiker aangeleverd wordt en geldt dus niet voor de eindgebruiker zelf.

Het calcium afkomstig van drinkwater is noodzakelijk voor de gezondheid

NIET WAAR

Het is al langer geweten onder artsen, voedingsdeskundigen en huismoeders: voldoende calcium is onontbeerlijk voor de gezondheid. En niet alleen voor vrouwen die borstvoeding geven en opgroeiende kinderen; ons hele leven lang hebben wij calcium nodig, vooral ter compensatie van de ontkalking die te wijten is aan het verouderingsproces. Calciumzouten die in drinkwater zijn opgelost, worden echter slechts in zéér beperkte mate opgenomen door het menselijk organsime. Zelfs kalkrijk water voorziet maar voor een klein deel in de calciumbehoefte. Het calcium dat door het menselijk lichaam wordt opgenomen, treft men vooral aan in melk en haar afgeleide producten (boter, kaas, …) en tal van voedingsmiddelen zoals gedroogde groenten en fruit, chocolade, vette vissoorten en zeevruchten, orgaanvlees en volkorenbrood. Water speelt slechts een ondergeschikte rol als het om de inbreng van calcium gaat. Daarom wordt ook geen calciumtekort ten gevolge van drinkwater vastgesteld in streken met natuurlijk zacht water.

Bericht NACL verschijnt op mijn programmateur

In dat geval,

U moet zout in de zoutbak gieten, vervolgens op de omgekeerde driehoek drukken om de totale regeneratie te starten en het hars te spoelen.

Alarm Call verschijnt op programmaregulator

In dit geval dient u een eerste maal op II te drukken en dan nogmaals continu op II totdat er op het scherm 00.00 verschijnt

Waterontharders moeten zorgvuldig onderhouden worden

WAAR

Samen met lucht, is water één van de meest levensnoodzakelijke elementen. Een waterontharder is dan ook niet zomaar een toestel dat men, éénmaal geïnstalleerd, mag vergeten. In de praktijk gebeurt dit echter omwille van de automatische werking en de plaats van installatie van de waterontharder wel vaker. Een regelmatige “opvolging” van de waterontharder is echter onontbeerlijk. Zo is het noodzakelijk dat de eindgebruiker regelmatig de voorraad regeneratiezout in de waterontharder aanvult. Gebeurt dit niet, dan zal de waterontharder na een bepaalde tijd zonder zout vallen, waardoor hij niet meer efficiënt kan regenereren en aldus het water niet langer kan ontharden. Ook het niet regelmatig onderhouden van uw waterontharder kan een gebrekkige werking tot gevolg hebben; het is dan ook sterk aan te bevelen dat de eindgebruiker een onderhoudscontract sluit met zijn vakman. De leden van Aqua Belgica zijn door het Handvest persoonlijk gebonden ten aanzien van de gebruikers. (Dit Handvest is op verzoek verkrijgbaar bij het secretariaat).

Hard water
 • Heeft u de harheid van uw water laten testen ?
 • Is de bypass-klep toe?
 • Is er zout in het zoutvat ? (indien neen, kan de waterverzachter geen regeneratie meer doen, dus het water niet meer verzachten want het hars is verzadigd van kalk)
 • Wat staat er op het scherm van de programmeur  ?
  Indien het uur verschijnt, is alles normaal en werkt hij.
  Indien er ..04 op het scherm staat, betekent het dat de vakantiemodus is ingesteld. Hierdoor loopt de klant het gevaar om hard water te hebben want het toestel staat in off modus. U dient op II te drukken om deze terug in gang te zetten
 • Een klant die wenst dat de technicus een tweede keer langskomt om de hardheid van het water te testen, moet het volgende bedrag betalen :
  50 € indien de technicus merkt dat het water zacht is (er worden dan onnodige verplaatsingskosten aangerekend)
Lek

De oorzaak van het lek bepalen, wat is de oorzaak?

 • Aan de basis van het toestel ? Het onderste deel is niet waterdicht
 • Overloop te hoog of te laag ?
 • Aansluit- en afvoerslangen
 • Beschermfilter Ingang/Uitgang ? (Klein bakje op de zijkant waar de slangen worden aangelsoten)
 • Programmaregelaar
 • Injectoren (zwarte schroeven)
 • Indien het over een zout lek gaat, zijn er normaal gezien ook meestal sporen van wit gedroogde vlekken op de grond.
Water stroomt in continu naar de riool (1u)
 • Door de afvoerslangen
 • Door de regeneratieslang
Zoutvat loopt over

Waarschijnlijk door:

 • Elektromagnetische klep is verstopt en stuurt dus constant water naar het zoutvat toe
 • Stuurklep
 • Verstopte injectoren
 • Slang van de stuurklep die aan de riool verbonden is, is bevroren
Geel water/bruin water/slechte geur (+ slechte smaak)
 • Het toestel werd buiten dienst gezet gedurende een te lange periode hiermee wordt bedoeld stekker uitgetrokken en bypass klep omgedraaid hars gaat waarschijnlijk vervangen moeten worden. technicus moet dit nakijken.
 • Vragen of de ontkalker nieuw is of pas geplaatst is. indien ja, dan is het gewoon de smaak van het n ieuwe toestel. dit verdwijnt na een paar dagen. wat hier wel aan gedaan kan worden, is een regeneratie manueel opstarten door op de knop met een driekhoek te drukken. ofwel een fles water vullen, 1 uur in de koelkast laten staan en dan zal de smaak en de geur ook weg zijn.
 • De klant geruststellen en uitleggen dat dit geen gevaar vormt voor de gezondheid. de ontkalker is geproduceerd met voedingsstoffen zoals voorzien in de wet.
Witte koreltjes in het water zoals zand
 • Indien het over een oud huis gaat en dat er vroeger nooit een ontkalker is geplaatst , dan heeft er zich waarschijnlijk veel kalk opgehoopt in de waterleidingen. deze zijn dan ook stilaan aan het loskomen door de werking van de ontkalker, dat is dan ook heel normaal en niet verontrustend. u kunt dit wel voorkomen door regelmatig de kranen schoon te maken, hierdoor voorkomt u ook drukproblemen. kalk kan een gele of bruine kleur hebben.
Bruine korreltjes in het water
 • De hars (bruine of donkergele korrels) bevindt zich in een vat in de ontkalker en filters zijn hieraan verbonden. indien deze filters gescheurd zijn, dan kunnen er wel harsbollen uitkomen die in de waterkleidingen terechtkomen. dit komt vaak voor indien er drukproblemen zijn (druk hoger dan 6b).
Drukverlies

Verschillende mogelijke gevallen

 • Drukverlager is defect
 • Straalregelaar van de kraan zit vol kalk => losmaken en schoonmaken :
 • Als er helemaal geen water meer is, de bypass checken
 • De bescherm filter is verstopt. Het onderhoud moet gedaan worden of is al gedaan
 • Filterpatroon zit vol met vuil en laat het water niet meer goed door. Filtrerende filter (durlem filter) is niet hetzelfde als de kleine beschermfilter van de waterontharder! Zie filters in de DURLEM katalogus
 • Hars is in de leidingen beland.
 • Werken in de straat kunnen een drukverlies veroorzaken
Wit water
 • Vragen aan de klant om een glas water te vullen en kijken of het water na een paar minuten terug doorzichtig word. Indien ja, dan zijn het gewoon luchtbellen die zich in het water bevinden. Het is geen kalk zoals de meeste mensen denken.
Gezout water
 • Vragen of het enkel ‘s morgens voorkomt en of het dagelijks voorkomt.
  Indien ja, dan duikt er heel waarschijnlijk een probleem op tijdens de regeneratie.
  Dit komt door het feit dat de hars niet genoeg doorspoeld is met proper water in de laatste fase van de regeneratie.
 • Indien het maar een keer voorgekomen is, dan moet u zich geen zorgen maken
  Misschien was er een drukverlies in het netwerk gedurende de regeneratie ‘s nachts
  Misschien was de injector lichtjes verstopt waardoor de hele regeneratie niet heeft kunnen plaatsvinden en moet het toetsel dus een tweede keer herspoeld worden.
Lucht in het water
 • Wanneer een klant zijn kraan opendraait en het een vreemd geluid maakt zoals iemand die moet spuwen, dan betekent het dat er heel waarschijnlijk luchtbellen in het water zitten.
  Indien het enkel ‘s morgens gebeurt en een keer om de 3, 4 dagen, dan wordt er lucht opgezogen door een bepaalde klep gedurende de regeneratie (deze uitleg geldt enkel en alleen voor de VI50 MONOBLOK).
Zout verminderd niet/zoutverbruik is te laag

Soms maken de klanten zich te snel zorgen over het feit dat hun toestel te weinig zout verbruikt.

 • Dit kan normaal zijn indien hun waterverbruik laag is. De klant moet dus kijken naar zijn jaarlijks waterverbruik om te weten of het zoutverbruik wel degelijk normaal is.
 • Indien het verbruik wel degelijk te laag is, dan zijn volgende verklaringen mogelijk :
  Er is een verstopping in het zoutvat waardoor de spoeling niet goed verlopen is.
  Een verstopping in de injectoren of in een bepaalde klep van de ontkalker
  Stuurklep is verstopt
  →→De klant heeft dan ook hard water omdat de spoeling niet meer goed verloopt.
  Bypass klep open => water gaat niet door de ontkalker
  Slangen zijn ondersteboven geplaatst.
 • Oververbruik van zout. Dit kan komen doordat er meer mensen in het gezin zijn. Er wordt dan gevraagd aan de klant om zijn verbruik gedurende 1 maand in het oog te houden door te kijken naar zijn meterstanden ofwel is de stuurklep verstopt ofwel is er iets mis met de drukverlager.
 • In beide gevallen, indien het verbruik te hoog of te laag is, moet er een technicus langskomen om de oorzaak te vinden.
Scherm uit
 • Vragen om te controleren of de stekker wel degelijk zijn werk doet, door een radio in te steken bijvoorbeeld.
 • Een schakelaar kan ervoor zorgen dat er helemaal geen stroom meer is binnen een ruimte.
  Indien de stekker wel goed werkt, dan is de programmeur waarschijnlijk defect ofwel de transformateur.
  Indien de stekker defect is, dan moet u vragen aan een elektricien om langs te komen.
Alarme Nacl
 • Nacl alarm is een alarm die verwittigt dat het zoutvat bijna leeg is en dat het terug bijgevuld moet worden.
 • Indien het zoutpeil te hoog is of er bijna geen zout meer is en dat het alarm zich heeft ingeschakeld, dan is dat normaal.
  Het alarm zet zich aan na een bepaald waterverbruik. De technicus stelt een bepaalde parameter in; hij bepaalt eigenlijk het zoutverbruik op basis van het jaarlijks waterverbruik en het aantal mensen in het gezin. Meestal wordt er 1 zak zout in drie maanden verbruikt.
 • Waarom knippert het NACL alarm terwijl het zoutvat nog halfvol is ?
 • Vragen aan de klant of hij zelf een regeneratie heeft opgestart door op de driehoek te drukken of als hij het toestel in vakantie modus heeft gezet.
 • Indien ja, dan weet de technicus dat het niet de programmateur is die defect is.
 • De klant aanraden zijn zoutvat altijd volledig te vullen tot aan de bovenste rand. Dan pas op de driehoek drukken om een verkeerde berekening van het verbruik te vermijden.
CALL-alarm

Dat is de alarmbel voor het onderhoud. Na 365 dagen knippert het alarm.
Dan verschijnt er CALL op het scherm. Het heeft geen enkel invloed op het algemeen functioneren van het toestel. Het is enkel om de klant te verwittigen dat het onderhoud uitgevoerd moet worden.
Hoe komt het dat de alarmbel toch weer knippert terwijl het onderhoud wel degelijk uitgevoerd is.

 • De technicus is vergeten om het alarm uit te schakelen en te her-programmeren.
  In dit geval moet de klant 2 keer drukken op de knop II.
  Een eerste keer en dan meteen een tweede keer erop drukken en die knop 3 tot 4 seconden inhouden
  Het mededelingsbord zet zich terug op 0.000 en de melding CALL verdwijnt om terug het uur te laten verschijnen.
 • Indien de klant de vorige handelingen heeft gedaan en het toch niet lukt om het alarm weg te krijgen, dan  sturen we een technicus op.
  Het type toestel checken
  De klant drukt niet hard genoeg op de knop of is niet snel genoeg tussen de twee handelingen.
  De klant vergist zich met de melding NACL
Is verzacht water wel drinkbaar?
 • Ja de ontkalker zorgt er enkel voor dat het kalk uit het water wordt weggenomen. Er wordt ook een beetje magnesium uit het water gehaald.
  Indien de klant meer informatie wenst over de kwaliteit van het water, dan mag hij gerust een kijkje nemen op volgende site : www.aquabelgica.be
  Het water is niet gezouten.
Mensen die een dieet zonder zout volgen
 • Indien er bepaalde klanten een specifiek dieet zonder zout moeten volgen, moeten ze zich eerst informeren bij hun dokter over de risico’s van een waterontharder op hun gezondheid.
  Verzachte water houdt zout in net zoals alle andere waterflessen die in de warenhuizen worden verkocht. Sommige merken bevatten dan wel meer zout dan anderen, dit kunt u bekijken op de fles zelf, ze zijn verplicht alle waarden aan te geven ( zout = natrium).
  Maar het is niet zo dat de klant zout gaat proeven in het water, dit kan niet en indien dit wel voorkomt, dan is er waarschijnlijk iets aan de hand met de verzachter en moet u het laten controleren door een van onze technicussen.
Problemen bij de manometer
 • Durlem installeert en vervangt noch de drukregelaar noch de manometer, dit behoort niet tot de installatietaken van Durlem.
  Voor dit dient u contact op te nemen met uw loodgieter.
Drukverlager
 • Te veranderen door de loodgieter
 • Een drukverlager die ondersteboven is geplaatst zal sowieso zorgen voor drukproblemen.
Zwart afval
 • Dit heeft niets te maken met de waterontkalker.
 • Indien het probleem voorkomt wanneer de klant warm water neemt, betekent het dat de boiler heel waarschijnlijk verstopt is.
 • Indien het probleem voorkomt en dat er een filter aangesloten is aan de ontkalker, dan moet er gekeken worden of deze wel degelijk goed onderhoud is geweest en wanneer hij voor het laatst werd vervangen. Want hierdoor kan het zijn dat er modder is ontstaan in de leidingen.
Duur van de spoeling
 • VRD : 1h21
 • VI : 1h +*-
Garantie
 • DR-VPRO-VSLIM-VX-VRD : 2 jaar garantie
 • VI : 3 jaar garantie
CONTACTEER ONS

Om tijd te winnen is het aan te raden ons via e-mail te contacteren.

Niet leesbaar? Tekst wijzigen. captcha txt

Start typing and press Enter to search