Wettelijke informatie

1. Presentatie van de site

Overeenkomstig artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie worden de gebruikers van de website www.durlem.be op de hoogte gebracht van de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de creatie en controle ervan :

Eigenaar : Durlem – Christophestraat 3 – B-4681 Hermalle-sous-Argenteau
Publicatie Manager : Durlem
De persoon die verantwoordelijk is voor de publicatie is een natuurlijke of rechtspersoon.

2. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de site en de aangeboden diensten

Het gebruik van de website www.durlem.be impliceert de volledige en volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld, zodat de gebruikers van de website www.durlem.be deze regelmatig kunnen raadplegen.

Deze site is normaal gesproken te allen tijde toegankelijk voor gebruikers. Durlem kan echter besluiten om de dienst te onderbreken voor technische onderhoudsdoeleinden en Durlem zal zich inspannen om de gebruikers vooraf te informeren over de data en tijden van de dienst.

De website www.durlem.be wordt regelmatig bijgewerkt door Durlem. Ook de wettelijke kennisgevingen kunnen te allen tijde worden gewijzigd: ze zijn echter bindend voor de gebruiker, die wordt verzocht er zo vaak mogelijk naar te verwijzen om er kennis van te nemen.

3. Beschrijving van de verleende diensten

Het doel van de website www.durlem.be is het verstrekken van informatie over alle activiteiten van het bedrijf.

Durlem streeft ernaar zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken op de website www.durlem.be Zij kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor omissies, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de update, ongeacht of deze veroorzaakt worden door haarzelf of door derden die haar deze informatie verstrekken.

Alle informatie op de website www.durlem.be wordt uitsluitend ter informatie verstrekt en is aan wijzigingen onderhevig. Bovendien is de informatie op www.durlem.be niet volledig. Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn gezet.

4. Contractuele beperkingen van technische gegevens

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige materiële schade in verband met het gebruik van de website. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe de site te bezoeken met behulp van recente, virusvrije apparatuur en met een geavanceerde browser.

5. Intellectuele eigendom en namaak

Durlem is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of houder van de gebruiksrechten op alle elementen die op de site toegankelijk zijn, waaronder teksten, afbeeldingen, grafieken, logo’s, iconen, geluiden en software.

Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van : Durlem

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen ervan wordt beschouwd als een inbreuk en vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L. 335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

6. Beperking van aansprakelijkheid

Durlem kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade aan de apparatuur van de gebruiker bij toegang tot de website www.durlem.be, die het gevolg is van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties van punt 4, of van het verschijnen van een bug of incompatibiliteit.

Durlem is ook niet aansprakelijk voor indirecte schade (zoals verlies van markt of gelegenheid) als gevolg van het gebruik van de website www.durlem.be.

Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactruimte) zijn beschikbaar voor gebruikers. Durlem behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, alle inhoud die op dit gebied is geplaatst en die in strijd is met de in Frankrijk geldende wetgeving, in het bijzonder de bepalingen inzake gegevensbescherming, te verwijderen. Indien nodig behoudt Durlem zich het recht voor om de gebruiker aansprakelijk te stellen in burgerlijke en/of strafrechtelijke procedures, in het bijzonder in geval van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische berichten, ongeacht het gebruikte medium (tekst, fotografie, enz.)

7. Beheer van persoonlijke gegevens

Sinds 25 mei 2018 is de Europese verordening van 27 april 2016 inzake de bescherming van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens (DGPS) van kracht.

In dit verband willen wij u erop wijzen dat Durlem verplicht is om in het kader van onze zakelijke relaties in eigen naam, als controller, persoonlijke gegevens te verwerken.

Met persoonlijke gegevens bedoelen we alle informatie die de identificatie van natuurlijke of rechtspersonen mogelijk maakt.

Het verzamelen van deze gegevens gebeurt volgens de volgende methoden:

Rechtstreeks van u wanneer u contact met ons opneemt, om interventie of de aankoop van reserveonderdelen vraagt.

Persoonlijke gegevens worden alleen verzameld voor legitieme en relevante zakelijke doeleinden en alle redelijke maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens in het bezit van Durlem beschermd, nauwkeurig en up-to-date zijn.

Persoonsgegevens kunnen worden verzameld, opgeslagen, verzonden en verwerkt voor de volgende doeleinden :

• Het beheren van de sluiting, uitvoering en beëindiging van het handelscontract tussen u en ons bedrijf ;Het beheren van onze commerciële relaties
• De facturering en betaling van de geleverde diensten en/of goederen beheren
• Om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving
• Voor het versturen van uitnodigingen of uitnodigingen voor diverse professionele of statutaire evenementen
• Om de legitieme belangen van Durlem te beschermen, op voorwaarde dat u zich niet bemoeit met uw fundamentele vrijheden; ;Om het beheer van interne en externe onderzoeken en/of audits mogelijk te maken
• Om een klacht, klacht, schending van verplichtingen of contractbreuk te beoordelen en af te handelen
• Het verlenen van medewerking aan procedures, verzoeken en onderzoeken door overheidsinstanties, administratieve, gerechtelijke of regelgevende instanties waarbij Durlem betrokken is en het beantwoorden van eventuele vragen of verzoeken van deze wettelijk bevoegde instanties.
• Het uitvoeren van activiteiten in verband met lopende of mogelijke juridische procedures waarbij Durlem betrokken is, het inwinnen van juridisch advies of het vaststellen of verdedigen van de rechten en belangen van Durlem.

Voor de verwerking van de in deze toelichting beschreven persoonsgegevens mogen deze gegevens alleen worden verstrekt aan de werknemers van de onderneming in de mate en alleen voor zover dat nodig is voor de uitvoering van hun taken en rollen.

Durlem zal deze persoonlijke gegevens blijven verwerken voor de duur van onze zakelijke relatie plus de verjaringstermijnen en bewaartermijnen vereist door de wet en regelgeving.

Tot slot willen wij erop wijzen dat wij het grootste belang zullen hechten aan het handhaven van de naleving van het DGMP en dat wij alle managers hebben geïnformeerd om hen bewust te maken van deze nieuwe verordening.

U kunt contact opnemen met het volgende adres: mail@durlem.be

8. Hypertekstlinks en cookies

De site www.durlem.be bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, opgezet met toestemming van Durlem. Durlem is echter niet in staat om de inhoud van de bezochte sites te controleren en aanvaardt hiervoor dan ook geen verantwoordelijkheid.

Het surfen op de website www.durlem.be kan ertoe leiden dat er cookies op de computer van de gebruiker worden geïnstalleerd. Een cookie is een klein bestandje waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie vastlegt met betrekking tot de navigatie van een computer op een site. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om de verdere navigatie op de site te vergemakkelijken en zijn ook bedoeld om verschillende aanwezigheidsmaatregelen mogelijk te maken.

Weigering om een cookie te installeren kan ertoe leiden dat bepaalde diensten niet meer toegankelijk zijn. De gebruiker kan zijn computer als volgt configureren om de installatie van cookies te weigeren:

In Internet Explorer: tabblad gereedschap (pictogram in de vorm van een tandwiel in de rechterbovenhoek) / internetopties. Klik op Privacy en kies Alle cookies blokkeren. Bevestig met Ok.

Onder Firefox: klik bovenaan in het browservenster op de knop Firefox en ga dan naar het tabblad Opties. Klik op het tabblad Privacy. Stel de retentievoorschriften in op: Gebruik de aangepaste instellingen voor de geschiedenis. Schakel het vinkje uit om cookies uit te schakelen.

Onder Safari: Klik op het menu pictogram rechtsboven in de browser (gesymboliseerd door een tandwiel). Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in het gedeelte “Privacy” op Instellingen voor inhoud. In de sectie “Cookies” kunt u cookies blokkeren.

Onder Chrome: Klik op het menu pictogram rechtsboven in de browser (gesymboliseerd door drie horizontale lijnen). Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in het gedeelte “Privacy” op de voorkeuren. In het tabblad “Privacy” kunt u cookies blokkeren.

9. Toepasselijk recht en jurisdictie

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de website www.durlem.be is onderworpen aan het Belgische recht. De bevoegde rechtbanken van Luik zijn bij uitsluiting bevoegd.

10. De belangrijkste betrokken wetten

Algemene verordening inzake gegevensbescherming (“DGPS”), die op 25 mei 2018 in alle lidstaten van de Europese Unie in werking treedt, Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie.